Regulamin strony

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego SurvivalMag znajdującego się pod adresem internetowym www.survivalmag ( później „Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną (później „Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu (poźniej „Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić stronę internetową www.survivalmag.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest firma SurvivalMag Sławomir Tyc z siedzibą w Zielonej Górze, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 48/15, 65-528 Zielona Góra, NIP: 929-178-80-54, REGON 363887878, posiadająca adres poczty elektronicznej kontakt@survivalmag.pl (później „Właściciel”).

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.survivalmag.pl.

3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.

4. Właściciel w każdej chwili, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu. Ponadto Właściciel zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do serwisu w dowolnym momencie na czas prac konserwacyjnych na czas nieokreślony.

5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w Serwisie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

6. Jakiekolwiek odniesienia do innych stron partnerskich nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania.

7. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych oraz reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

8. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy pod artykułami.

9. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

10. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, którzy w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

Świadczone usługi w ramach Serwisu mogą polegać na:

1. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w dane, może żądać ich poprawiania lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

Warunki techniczne

1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to:
– posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
– sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox, Chrome lub Opera,

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora na adres kontakt@survivalmag.pl

2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu SurvivalMag znajdującego się pod adresem internetowym www.survivalmag.pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest firma SurvivalMag Sławomir Tyc z siedzibą w Zielonej Górze, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 48/15, 65-528 Zielona Góra, NIP: 929-178-80-54, REGON 363887878

2. Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz ich usunięcia.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem strony SurvivalMag na adres kontakt@survivalmag.pl

Share This: